Geschiedenis vervolgingen

Geschiedenis Hekserij en vervolgingen 

Ik wil jullie meenemen naar de 12e eeuw waar de ideeën over heksen anders waren en hoe de heksenjachten en vervolgingen tot stand kwamen, een tijd waarin velen onschuldigen mensen, zowel Mannen als Vrouwen zijn gedood. Ergens in de 12e eeuw begonnen de ideeën over de christelijke kerk over heksen te veranderen.

Tot die tijd geloofde men dat de vrouwen die deelnamen aan de nachtelijke activiteiten van Holda, Diana en Herodias verleid waren door Satan om te geloven dat zij in de holst van de nacht over landen konden vliegen. 

Dit werd gezien als een illusie, maar de kerk in de 12de eeuw begon zich zorgen te maken over geheime organisaties

die samen spanden om de kerkelijke macht over te nemen, en overtuigingen die eerder werden toegeschreven aan verbeeldingskracht, ingeblazen door de Duivel, werden nu gezien als reële gebeurtenissen.

De kerk had altijd al wantrouwend tegenover anders denkende of niet gelovigen spirituele geweest.

Deze groeperingen werden gekenmerkt als Ketter, een aantal werden beschuldigd van seksuele orgieën

De Ideeën over heksen worden in elke cultuur terug gevonden en een geloof in mensen die anderen kunnen verwonden met hun spirituele krachten is waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf. Je kunt deze ideeën terugleiden tot gemeenschappen die vertrouwden op een Sjamaan die als specialist van communicatie tussen de mens en het geestenrijk, zolang de sjamaan zijn krachten gebruikte voor helpende hand was alles prima, maar ging hij dit gebruiken voor eigen gewin dan was hij een Heks “algemene definitie heks” is iemand die asociale en angstaanjagende daden verricht, dit gebeurt meestal in de nacht. Heksen waren niet zomaar individuen die verantwoordelijk waren voor tegenslag en ongeluk, maar zij maakte ook deel uit van een anti christelijke ketterse “sekte” die de duivel aanbad.

Zij kregen hun krachten niet door hun eigen slechtheid, maar omdat zij een pact sloten met de Duivel

“de aanvoerder van kwaad, tegen de kerk”

De Ideeën over hekserij waren een onderdeel van de Europese cultuur voordat Hekserij echt antichristelijk werd.

Heksen stamden uit de klassieke mythologie, uit volks geloof en elfen verhalen,

“in de 7e en 8e eeuw werd de heks zelfs gezien als de rondvliegende kannibalistische vrouw in de nacht “

(als je dit soort verhalen aan kinderen verteld dan worden zij al bang gemaakt, weten niet beter dan dat God goed zou moeten zijn) Sint-Bonifacius verklaarde dat het geloof in heksen niet christelijk was terwijl Karel de Grote de doodstraf eiste aan iedereen die Heksen op de brandstapel zette.

In de 12e eeuw veranderde de mening van de kerk met de komst van de populaire ketterij Joden en leprapatiënten, homoseksuelen zouden in de nacht samenkomen om de macht van de kerk en christelijke samenleving kapot te maken. 

In de vroeg moderne Europa zijn duizenden exacte cijfers zijn niet bekend, maar de geschatte 9 miljoen is misschien wel een beetje overdreven, veroordeeld wegens Hekserij, vrouwen waren meestal het slachtoffer.

Vaak de arme en oudere op leeftijd zijnde vrouwen, ongeveer de helft van de vrouwen

zijn geëxecuteerd de meesten zijn op de brandstapel gezet. Sommigen vrouwen werden vrijgelaten maar kregen een waarschuwing. De heksenjachten waren een grote operatie, sommigen processen vonden plaats in kerkelijke gerechtshoven. Na 1550 werden er openbare processen gehouden, in sommigen gebieden waren weinig vervolgingen, en in andere gebieden zijn 3 honderd jaar, duizenden mensen voor het gerecht verschenen.

De heksenprocessen namen toe in de 15e eeuw werd minder in de 16 eeuw om vervolgens in 16e eeuw weer toe te nemen. Ergens in de 17e eeuw is er een rust gekomen rondom heksen de taak van de rechter was de ware religie te handhaven en daarmee magie en hekserij te vernietigen. Mensen werden formeel en legaal berecht voor Hekserij en ter dood veroordeeld Mensen werden gemarteld waardoor zij vaak bekenden heks te zijn waardoor het aantal veroordeelde mensen steeg, Dit deden zij door middel van je uit de slaap houden of martelen door middel van werktuigen

zoals de Strappado die je lichaam uit elkaar trok, de bankschroef om delen te pletten. 

In Duitsland hadden zij een heksen stoel die verhit werd door vuur onder de stoel.

Heksenproef

Als je verdacht werd van hekserij moest je een proef onderstaan, deze waren bedoeld als extra bewijs om de schuld aan te sterken. In Engeland bonden ze de heks aan polsen en enkels vast en gooide haar te water.

Als zij zonk was zij onschuldig en als zij bleef drijven was zij schuldig aan hekserij, zo waren er nog veel meer proeven die gedaan werden, op deze manier werden gewone mensen met name vrouwen, meestal oude arme vrouwen beschuldig van hekserij gebaseerd op de fantasieën van de christelijke kerk. Wanneer je, je wilt verdiepen in de geschiedenis is dit boek interessant om te lezen.

De Rol van de Duivel tijdens de heksenprocessen het verhaal en de mythen

Volgens de rechters van de heksenprocessen waren er twee belangrijke aspecten aan de misdaad van hekserij;

de eerste er werd volgens zeggen kwaadaardige magie bedreven (maleficium) de praktische invulling van kwade magie, gericht tegen anderen mensen die wereldwijd werden terug gevonden. Het tweede aspect geeft een duidelijk onderscheid tussen het Europese standpunt tegenover hekserij en dat van andere culturen. De connectie met de Duivel, schepper van het kwaad die lijnrecht tegen over God staat. Herkomst van het begrip De Duivel kan komen door het (gilgamesj-epos) geschreven in Soemerie in het derde millenium v.Chr. Hier is het eerste verhaal van de strijd tussen goed en kwaad, Gilgamesj probeert zijn land te bevrijden van het kwaad, in de persoon van het monster Huwawa zijn gebrul is de stormvloed, zijn mond het vuur en zijn adem de dood. Gilgamesj gaat samen met zijn gezel Enkidu naar een Cederwoud dat wordt bewaakt door Huwawa. Wanneer zij de bomen beginnen te kappen verdedigt Huwawa zijn grondgebied door Gilgamesj in een diepe slaap te brengen, later wanneer hij wakker wordt besluit hij Huwawa op te zoeken en te doden, zo wordt de onderwereld in negatieve termen gezien. Deze visie breekt met de continuïteit van het verleden zoals dat in vroegere mythen naar voren komt, zoals in die van Isis en Osiris dit brengt een scheiding aan tussen de levenden en de doden, licht en donker en uiteindelijk goed en kwaad. God wordt geïdentificeerd met het goede en de Duivel met het kwaad het idee van de Duivel is vaag in het oude testement. Jahweh was een stamgod die oorspronkelijk goed en kwaad en donker en licht combineerde.

Toen het religieuze bewustzijn echter veranderde, werd het ondenkbaar dat God verantwoordelijk zou zijn voor het kwaad, en zo kwam het begrip van God en Duivel en door de komst van slavernij en de Romeinen en de vele slagvelden die volgden maakte dat de gelovigen zichzelf zagen dat zij te lijden hadden door de ongelovigen en hun slechte geesten. Zo is Jeruzalem vernietigd door de gelovigen die, bleven geloven in het goed van God ( zoveel onschuldige slachtoffers gevallen)

Het christendom als religie is geboren uit een cultuur die dergelijke dualistische beelden hoog hield.

De Duivel werd uiteindelijk heer en schepper van de slechte materie, vroege christenen zagen het leven als een strijd tegen de Duivel.

Satan en Heksen

Zo ergens rond de vijfde eeuw was de theologie rond de Duivel geïnstalleerd de Duivel zou overal zijn, vergezeld van demonen de gevallen engelen. Sint Augustinus schreef dat God intelligente wezens bij zich had geschapen met een vrije keus tussen goed en kwaad. Het verhaal van Adam en Eva kennen wij allemaal, en zal ik dus hier ook niet gaan beschrijven.

Tot de 13e eeuw was bedrijven van magie een zonde maar werd toen niet verbonden aan de Duivel pas daarna werd het demonische element aan magie toegevoegd. Door de invloed van aristotelische theologie werd het onderscheid gemaakt tussen natuurlijke en bovennatuurlijk gemaakt, en magie in de hulp van demonen onontbeerlijk was en werd toegeschreven aan “bovennatuurlijk”

In de 14e tot 16e eeuw zag de Europese gemeenschap enorme maatschappelijke en economische veranderingen en het idee van een wijdverbreid complot van heksen als handlangers van de Duivel en dit verankerde stevig in het geloof en de geest van de gelovigen.

De Heksenjagers

Tijdens de jachten op de heksen leidde het rechtssysteem tot de opkomst van professionele mensen die zich wijdden aan de vervolging van vrouwen die zij als een bedreiging voor de maatschappij zagen. Heksen waren reële wezens geen imaginaire, publicaties hielpen mee de ideeën rond hekserij te vertalen naar herkenbare geseksualiseerde en kannibalistische stereotypes.

Heinrich Kramer en Jacob Sprenger auteurs van het handboek der heksenjachten en Matthew Hopkins waren allen bekend door hun geestdriftige campagnes tegen heksen. Heinrich en Jacob waren beiden Inquisiteurs van de dominicaner kloosterorde zij waren vastbesloten ketters uit te roeien van wie zij zeiden dat het vooral vrouwen waren.

Een Franse filosoof met de naam Bodin ook was hij rechter zag dat het universum als organische eenheid onder de heerschappij van God. Deze natuurlijke orde werd verbroken door Heksen en hun kwade daden en daarom de maatschappelijke en spirituele harmonie veilig te stellen moest hun bestaan uitgewist worden.

Waarom Matthew Hopkins zich geroepen voelden om een persoonlijke aan te gaan om heksen te elimineren is onduidelijk. Kramer was een theoloog en werd als Inquisiteur voor Zuid Duitsland aangesteld rond 1474

Jacob Sprenger was een professor in de theologie aan de universiteit van Keulen en werd Inquisiteur voor het Rijndal in 1470

Zij vonden dat eerder vrouwen in aanmerking kwamen voor Ketterij omdat zij bijgelovige en goed gelovige waren,

hierdoor makkelijk te beïnvloeden dan mannen waren.

Gedacht werd dat vrouwen een onverzadigbaar lustgevoel hadden in tegenstelling tot mannen deze beide mannen waren betrokken bij de berechtingen van heksen en als zij op tegenstand stuitten bij lokale kerkelijke of wereldlijke overheden haalden zij een verklaring van paus Innocentius V111 die hen dan toe stond door te gaan.

De verklaring beschuldigde heksen van allerlei gruwel-daden de eerste uitgaven van het handboek was geschreven door Nicholas Eymerich in 1376 dit boek was belangrijk omdat het meerdere ideeën over hekserij presenteerde als een concept.

Dit boek speelde een rol bij de heksenjachten en vervolgingen de bevolking geloofde dat heksen

zwarte magie gebruikten en in de nacht rond vlogen en zich metamorfoseerden hadden niks te maken met de Duivel

maar de hoog opgeleiden deelde deze mening niet Kramer en Sprenger zorgden ervoor dat er een stereotype omtrent hekserij ontstond dit bracht de ideeën rond hekserij op een lijn en ondersteunde die uit theologische overwegingen.

Het refereerde slechts in het voorbijgaan aan de Sabbats en bracht de obscene kus of het merkteken van de Duivel

niet eens ter sprake mogelijk was zijn grootste bijdrage wel de introductie van een seksueel element in het stereotype van de heks door de associatie van hekserij met vrouwen te benadrukken.

Slechte vrouwen komen er veelvuldig in voor “slechtheid is klein” vergeleken bij de slechtheid van vrouwen

het beweert dat het woord “vrouw’ ‘vleselijke lust’ betekend en dat vrouwen het onderwerp zijn van

goedgelovigen en bijgelovigheid” omdat Eva de eerste verleidster was geschapen uit de rib van een man.

Waren vrouwen niet compleet imperfect en geneigd tot bedriegen omdat zij beschikten over een

‘gebrekkige intelligentie’ waren zij eerder in staat hun geloof af te zweren.

Het beeld over vrouwen was dat zij “zwak geheugen hadden en ongedisciplineerd” zij wreken zichzelf door hekserij

van nature kennen vrouwen een hoger lustgevoel dan mannen “alle hekserij komt voort uit Vleselijke lust” die onverzadigbaar woed in vrouwen. Dit geeft een goed beeld weer over hoe er vroeger over vrouwen gedacht werd en

hoe er met vrouwen om gegaan is en waarom het verzinsel heksen aan vrouwen is toegewijd..

John Stearne was een man die van sensatie hield en zich bezighield met preken over gruwelen van het hellevuur en over Mary Phillips een vroedvrouw.

Heksen werden gevonden doormiddel van een merkteken van de Duivel, het lichaam werd onderzocht op

merktekens die meestal ook werden gevonden, vervolgens werd de vrouw onder bewaking minstens 24u wakker gehouden zij was naakt en lag met gekruiste benen vastgebonden op een tafel.

Terwijl haar bewakers wachtten op de verschijning van haar gezellen of duivels.

Een vrouw met de naam Joyce Bonds bekenden dat zij twee muizen had die de duivel waren die haar in bed opzochten en aan haar lichaam zogen het schijnt dat zij deze duivels gebruikten om

de schapen van de buurman mee te doden. Ze werd verhangen voor deze daad een andere vrouw

Binkes uit Haverhill had volgens Stearne een vlieg als duivel zij ontkenden een heks te zijn

en wilde de rector van haar parochie zien de heer zou haar een voorbeeld geven als zij duivels had zouden ze tevoorschijn komen in zijn aanwezigheid.

Het schijnt dat de duivel in het bijzijn van de rector verscheen zo beweerd Stearne de vlieg zich vastzoog aan het lichaam gedurende zeker een 15min voordat zij het dier met een doek weg sloegen.

Deze vrouw had meer geluk en zij werd vrijgesproken zo voerden Kramer en Sprenger hun kruistocht tegen gewone mensen hun erfgoed van vrouwenhaat is blijven hangen in de stereotypes van heksen als slechte oude vrouwen.

De christelijke kerk speelde daarbij een zeer belangrijke rol in de vervolgingen van velen onschuldige mensen in de naam van een strijd tegen een kwaad dat nooit heeft bestaan!

Behalve in de vaak ziekelijke gedachten van de vervolgers zo is te lezen hoe mensen elkaar opruiden door verhalen (fantasie) te vertellen, waardoor mensen gingen geloven in iets wat nooit bestaan heeft en is het beeld van de Heks

als slecht en samen zweert met de Duivel was geboren.

Copeyright by Pagans Noord Holland

Scroll naar top